Ohiko galderak

Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera hileko prestazio ekonomiko ez-kontributiboa da, bakarrik bizi diren edo bizikidetza-unitate batean sartuta dauden eta oinarrizko baliabide ekonomikorik ez duten pertsonen pobrezia-arriskua eta gizarte-bazterketa prebenitzeko.

Eskubide subjektiboa da, eskabidea aurkezten den egunean bertan sortzen dena, eta ahultasun ekonomikoko egoeran daudenei gutxieneko diru-sarrerak bermatzen dizkiena.

Eskubideari eutsiko zaio hura ematea eragin zuten arrazoiek irauten duten bitartean eta legean aurreikusitako betekizunak eta betebeharrak betetzen diren bitartean.

Betekizun orokorrak
• 18 urtetik gorakoak badira eta gaitasun juridikoa badute (neurri horietan xedatutakoaren arabera erabakiak hartzeko neurri judizialak badituzte).
• Eskaera egiten den unean Espainian legezko eta benetako bizilekua izatea, eta aurreko urtean modu jarraituan eta etenik gabe eduki izana.

Urtebeteko epearen salbuespenak:
Bizikidetza-unitatean sartutako adingabeak jaiotzagatik, adopzioagatik, familia berriz elkartzeagatik, adopzio-helburuko zaintzagatik edo familia-harrera iraunkorragatik.
gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktima izan diren pertsonak.
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak.

Egoitza legala eta eraginkorra Espainian dagoela joko da, baldin eta urte naturalean atzerrian ez badago 90 egunetik gorako egonaldirik, behar bezala justifikatutako gaixotasun-arrazoiengatik ez bada.
• Ahultasun ekonomikoko egoeran egotea, errenta, diru-sarrera edo ondare nahikorik ez izateagatik.

Onuradun indibiduala izateko baldintzak

• Gaitasun juridikoa izatea
• Gutxienez 23 urte izatea
Salbuespenak: 18 eta 22 urte bitarteko pertsonak, baldin eta:
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak.
gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktimak izatea.
adingabeak (tutoretzapean) babesteko zentroetatik datozenak, adin-nagusitasunera iritsi aurreko 3 urteetan
erabateko umezurtzak izan daitezela.
• Ezkonduta ez egotea eta izatezko bikote bateko kide ez izatea, banantze- edo dibortzio-izapideak hasi ezean.
Salbuespenak:
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak
gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktima izan diren pertsonak
adingabeak babesteko zentroetatik (tutoretzapekoak) datozen pertsonak, adin-nagusitasunera iritsi aurreko 3 urteetan.
Erabateko umezurtzak
• Egoitza-zerbitzu sozial, sanitario edo sozio-sanitario baten etengabeko erabiltzaile ez izatea.
Salbuespenak:
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak
gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktima izan diren pertsonak
• Baztertuta egoteko arriskuan egotea, bizikidetza-unitate bat eratzeko ahaidetasun-loturarik ez duten pertsonekin etxe berean bizi badira.

Lanbidek bazterketa-arriskuan egotearen ziurtagiria emango du, baldin eta pertsona horrek ahultasun ekonomikoko egoeran egoteko baldintza betetzen badu eta kontratu baten edo beste titulu juridiko baten bidez egiaztatzen badu etxeko eremu jakin baten erabilera esklusiboa duela.

• Eskaera egiten den egunean 30 urte baino gutxiago baditu, Espainian modu independentean bizi izana egiaztatzea, eskaera egin aurreko bi urteetan gutxienez.
Salbuespenak:
adingabeak babesteko zentroetatik (tutoretzapekoak) datozen pertsonak, adin-nagusitasunera iritsi aurreko 3 urteetan.
Gurasoen, tutoreen edo hartzaileen heriotza
Ohiko bizilekua uztea genero-indarkeriaren biktimen, etxerik gabeko pertsonen, banantze- edo dibortzio-izapideak hasi dituzten pertsonen, gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktimen kasuan.
Modu independentean bizi dela ulertuko da honako hauek betetzen baditu:
- gurasoen, tutoreen edo hartzaileen bizilekuaz bestelakoa izan da
- Gizarte Segurantzako sistema osatzen duten araubideetako edozeinetan, Estatuko Klase Pasiboena barne, gutxienez hamabi hilabetez egon da alta-egoeran, jarraituak izan edo ez, edo Norberaren Konturako Langileen edo Autonomoen Gizarte Segurantzako Araubide Bereziaren ordezko gizarte-aurreikuspeneko mutualitate batean.

• Eskabidea egiten den egunean 30 urte baino gehiago baditu, egiaztatu beharko du egun horren aurreko urtean Espainian duen bizilekua ez dela izan bere guraso, tutore edo harreragileena.
Salbuespenak:
Gurasoen, tutoreen edo hartzaileen heriotza
Ohiko bizilekua uztea, genero-indarkeriako biktimen kasuan.

  • BGDSren eskaera hainbat bidetik aurkeztu daiteke:
  • Lanbide- Euskal Enplegu Zerbitzuaren lurralde-bulegoetan, aurrez aurre.

Aldez aurretik hitzordua eskatu beharko duzu Lanbideren webgunearen bidez edo 945 160 600 telefonora deituz erroldatuta zauden eta benetan bizi zaren udalerriari dagokizun bulegoan.

a) Jarraibideak eta Eskaera
b) BGG prestazioa eskatzeko borondatea egiaztatzea
c) DSBE itzultzeko prozedura berezia aplikatzeko baimena
(dokumentu horien inprimakiak/ereduak hemendik eskura daitezke)
Halaber, betekizunak egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko da:
• Eskatzaileen eta bizikidetza-unitatea osatzen dutenen identitatea nortasun agiri nazionalaren bidez egiaztatuko da, espainiarren kasuan, eta haien jatorrizko herrialdeko nortasun-agiri nazionalaren bidez, edo atzerritarren identifikazio-txartelaren bidez, edo pasaportearen bidez, atzerriko herritarren kasuan.
Era berean, identifikazio-zenbaki pertsonala (AIZ) aurkeztu behar da, Espainian nortasuna edo legezko bizilekua egiaztatzeko aurkeztutako dokumentuetan jasota ez badago.
• Legezko bizilekua Espainian duela egiaztatzeko, atzerritarren erregistro zentralean inskribatuko da Europar Batasuneko, Europako Esparru Ekonomikoko edo Suitzako Konfederazioko herritarren kasuan, edo Batasuneko herritarraren senide txartela edo bizileku-baimena, edozein modalitatetan, beste nazionalitate bateko atzerritarren kasuan.
Gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktimek, bai eta haien seme-alabek ere, legezko bizilekua Espainian dutela egiaztatu ahal izango dute, Barne Ministerioko Segurtasuneko Estatu Idazkaritzak agintaritza polizial edo judizialekin lankidetzan aritzeagatik emandako behin-behineko bizileku-baimenarekin, edo Migrazioen Estatu Idazkaritzak biktimaren egoera pertsonala kontuan hartuta emandakoarekin.
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek eta haien seme-alabek Espainian legezko bizilekua dutela egiaztatu ahal izango dute, salbuespenezko inguruabarrengatik bizileku-baimena emateko eskumena duen agintaritzak emandako behin-behineko bizileku-baimenarekin, azken baimen horri buruz ebatzi bitartean.
• Espainian bizi izana errolda-ziurtagiriarekin egiaztatuko da.
• Bizikidetza-unitatea dagoela egiaztatzeko, familia-liburua, erregistro zibilaren ziurtagiria eta udal-erroldetan etxebizitza berean inskribatutakoei buruz dauden datuak aurkeztu beharko dira. Ondorio horietarako, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak sarbidea izango du Estatistikako Institutu Nazionalaren udal-erroldak koordinatzeko datu-basera, eskatutako betekizunak berresteko.
Hala ere, eskaera horretatik ezin bada ondorioztatu bat datozela prestazioaren eskabidean jasotako datuekin, kasu bakoitzean eskatutako aldiko erroldatze-ziurtagiri historiko eta kolektiboa aurkezteko eskatuko da, bizikidetza-unitateko kideak bizi diren edo bizi izan diren bizilekuei buruzkoa, Udalak emana, Toki Erakundeen Biztanleria eta Lurralde Mugapeari buruzko Araudiaren 83.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.
Estatistikako Institutu Nazionaletik lortutako datuek eta, hala badagokio, aipatutako erroldatze-ziurtagiriak bizikidetza-unitatea badagoela edo banakako onuraduna bakarrik bizi dela egiaztatzeko ere balioko dute, bai eta bizikidetza-unitate bateko kide ez den batekin helbidea partekatuz ere.
Udal-erroldari buruzko datuen ondorioetarako, aurreko paragrafoetan aurreikusitakoarekin bat etorriz, ez da eskatzailearen bizilekuan erroldatutako pertsonen baimenik beharko.
• Izatezko bikotea dagoela egiaztatzeko, bizilekuko autonomia-erkidegoetan edo udaletan dauden erregistro espezifikoetako batean inskribatuta dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko da, edo bikotea eratu dela adierazten duen agiri publikoa. Bai aipatutako inskripzioa, bai korrespondentzia formalizatzea.

Dokumentazio gehigarria sartzeko:
- Eskaera Lanbiden aurkeztu bada:
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulegoa. Hitzordua eskatu beharko duzu Lanbideren webgunearen bidez edo 945 160 600 telefono-zenbakira deituta, erroldatuta zauden eta benetan bizi zaren udalerriari dagokion bulegoan.
Lanbideren egoitza elektronikoaren bidez, identifikazio elektronikorako metodoren bat baduzu, edo web bidez.
- Eskaera GSINren atarian aurkeztu bada, bi bide daude horretarako:
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulegoa. Hitzordua eskatu beharko duzu Lanbideren webgunearen bidez edo 945 160 600 telefono-zenbakira deituta, erroldatuta zauden eta benetan bizi zaren udalerriari dagokion bulegoan.
Gizarte Segurantzaren egoitza elektronikoaren bidez falta den dokumentazioa erantsi daiteke aurkeztutako eskabidea kudeatzeko atalean. Izapide hori egiteko laguntza behar baduzu, KZguneak laguntza-zerbitzu bat jarriko dizu eskura. Horretarako, hitzordua eskatu behar duzu 945 160 600 telefonora deituta.
- Eskaera baten egoera kontsultatzeko:
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulegoa. Hitzordua eskatu beharko duzu, Lanbideren webgunearen bidez edo 945 160 600 telefono-zenbakira deituta, erroldatuta zauden eta benetan bizi zaren udalerriari dagokion bulegoan.
Nire Lanbidenetera sartzen, alboko menuko Nire BGG fitxan.

Gaitasun juridikoa duen bizikidetza-unitateko edozein kidek eska dezake prestazioa, baina eskabidea adin nagusiko kide guztien sinadurarekin aurkeztu behar da.
Gutxienez 23 urteko pertsona bat izan behar da. Seme-alabak edo adopzio aurreko zaintza-erregimenean edo familia-harrera iraunkorrean dauden adingabeak izanez gero, prestazioa eskatu ahal izango du, betiere adin nagusikoa edo adingabe emantzipatua bada.
Prestazioa bizikidetza-unitate baten izenean eskatzen duen pertsonak hartuko du bere gain unitate horren ordezkaritza.

Bizikidetza-unitatea osatzen dute etxebizitza berean bizi diren pertsona guztiek, ezkontza-lotura bidez, izatezko bikote gisa, edo odol-ahaidetasunezko edo adopziozko bigarren mailarainoko lotura bidez (seme-alabatasuna edo lotura gurutzatua kontuan hartuta) lotuta daudenek, edo adopzio-helburuko zaintzaren edo familia-harrera iraunkorraren bidez elkarrekin bizi diren beste pertsona batzuek.
Izatezko bikotetzat hartzen da gutxienez bi urte lehenago eratu dena eta, etenik gabe, eskaera egin eta berehala gutxienez bost urtez elkarrekin bizi izan dena.
Prestazioaren onuradun izan ahalko dira bizikidetza-unitatean integratu gabe edo bizikidetza-unitate independente batean integratuta egon gabe, adierazitako ahaidetasun-loturaren bat duten beste batzuekin bizileku berean bizi direnak. Horretarako, kasu hauetakoren batean egon beharko dute:
a) Emakume batek, genero-indarkeriaren biktima izanik, bere ohiko familia-etxebizitza seme-alabekin edo adingabeekin batera edo gabe utzi badu, adopziorako edo familia-harrera iraunkorrerako zaintza-erregimenean.
b) Banantze-, deuseztasun- edo dibortzio-izapideak hastean, edo formalki eratutako izatezko bikotea desegitea eskatzean, pertsona batek bere ohiko familia-bizilekua utzi duenean, adopziorako edo familia-harrera iraunkorrerako zaintza-erregimenean dauden seme-alabekin edo adingabeekin batera edo gabe. Formalizatu gabeko izatezko bikoteek bizikidetza amaitu badute, prestazioa eskatzen duen pertsonak adingabeen zaintza eta jagoletza esleitzeko izapideak hasi direla egiaztatu beharko du, hala badagokio.
c) Utzarazpenagatik edo istripuagatik edo ezinbesteko arrazoiengatik bizilekutik irten dela egiaztatzen denean, bai eta erregelamendu bidez ezartzen diren beste kasu batzuetan ere.
b) eta c) idatz-zatietan aurreikusitako kasuetan, unitate independentetzat joko da unitate bakoitzean adierazitako egitateak gertatu eta hurrengo hiru urteetan.

Bai, banakako onuraduna zein bizikidetza-unitateko kidea izan, guztiek egiaztatu behar dute Espainian legezko eta benetako bizilekua dutela, etenik gabe eta etenik gabe, gutxienez eskabidea aurkeztu aurreko urtean, honako kasu hauetan izan ezik:
Jaiotzagatik, adopzioagatik, adopzio-helburuko zaintzagatik edo familia-harrera iraunkorragatik bizikidetza-unitatean sartutako adingabeak.
Gizakien salerosketaren eta sexu-esplotazioaren biktimak.
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak.

Ohiko bizilekua Espainian mantentzen da, nahiz eta urte natural bakoitzean 90 egunetik beherako egonaldiak egon atzerrian, edo gaixotasun-arrazoi justifikatuengatik izan.
Titularra eta bizikidetza-unitateko kideak urte natural bakoitzean laurogeita hamar egun naturaletik beherako aldi batean (jarraitua edo ez) atzerrira ateratzen badira, aldez aurretik jakinarazi beharko da zenbat iraungo duten.
Urtean laurogeita hamar egun natural baino gehiagoz, jarraian edo justifikatu gabe, lurralde nazionaletik irteteak eskubidea azkentzea ekarriko du.

Bai, gutxienez 23 urte izan behar ditu, eta ez da ezkonduta egon behar (banantze- edo dibortzio-izapidean ez badago), ezta izatezko bikote gisa beste pertsona batekin lotuta ere.

Kasu horietan, bizikidetza-unitatea osatuko dute elkarren artean ezkontza-lotura duten pertsonek, izatezko bikote gisa, eta, hala badagokio, haien ondorengo adingabeekin, odolkidetasuneko, ezkontza-ahaidetasuneko, adopzioko edo familia-harrera iraunkorreko edo adopzio-helburuko zaintzako erregimenaren arabera. Aipatutako ondorengoak bigarren gradura artekoak izan daitezke, baldin eta lehen mailako aurrekoekin erroldatuta ez badaude.
Erroldatze sozialari buruzko txostena aurkeztu beharko da, gizarte-zerbitzu eskudunek egina.

Eskubide subjektiboa da, eskabidea aurkezten den egunean bertan sortzen dena.
Eskabidea ebazteko gehienezko epea sei hilabetekoa da, aurkezten den egunetik zenbatzen hasita.
Epe hori igaro eta berariazko ebazpenik eman ez bada, eskabidea ezetsitzat joko da administrazio-isiltasunez.

Prestazioa jasotzeko eskubidea eskaera egiten den egunetik bertatik sortzen da.
Baimena ematea eragin zuten arrazoiek irauten duten bitartean eta Legean aurreikusitako baldintzak eta betebeharrak betetzen diren bitartean iraungo du.
Eskubidea etetea

Prestazioa jasotzeko eskubidea arrazoi hauengatik etengo da:
Aitorpena jasotzeko eskatutako baldintzaren bat aldi baterako galtzea.
Onuradunak, titularrak edo bizikidetza-unitateko kideren batek prestazioa eskuratzean bere gain hartutako betebeharrak aldi baterako ez betetzea.
Kautelaz, honako kasu hauetan: onuradunak, titularrak edo haren bizikidetza-unitateko kideren batek ezarritako baldintzak edo prestazioa eskuratzean bere gain hartutako betebeharrak bete ez izanaren zantzuak daudenean.
Nolanahi ere, atzerrira lekualdatuz gero, kautelazko etendura egingo da, urtean 90 egun naturalez edo gehiagoz jarraian, erakunde kudeatzaileari aldez aurretik jakinarazi gabe eta behar bezala justifikatu gabe.
Kautelaz, baldin eta aurreikusitako epean ez bada jakinarazpenik jaso gizarte-zerbitzuek edo gizarte-ekintzako hirugarren sektoreko erakundeek emandako ziurtagiriei eusteari edo horiek aldatzeari buruz, eta ziurtagiri horiek IMVko gizarte-bitartekarien erregistroan inskribatuta badaude, berariaz aurreikusitako kasuetan.
Bizitzako gutxieneko diru-sarrera laneko errentekin edo norberaren konturako jarduera ekonomikoarekin bateragarri egiteko baldintzak ez betetzea.
Pertsonak zergapekoak direnean, bi zerga-ekitalditan pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena araudi aplikagarrian aurreikusitako baldintza eta epeetan aurkezteko betebeharra ez betetzea.
Erregelamendu bidez zehazten den beste edozein arrazoi.
Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidea eteteak berekin ekarriko du prestazioaren ordainketa etetea etete-arrazoiak gertatu eta hurrengo hilaren lehen egunetik aurrera, edo erakunde kudeatzaile eskudunak horren berri izan eta hurrengo hilaren lehen egunetik aurrera, eta bidegabe jasotako zenbatekoak itzultzeko betebeharrari kalterik egin gabe. Etetea eragin duten inguruabarrek irauten duten bitartean mantenduko da etendura.
Etendura urtebetez mantentzen bada, prestaziorako eskubidea iraungi egingo da.
Eskubidea etetea eragin zuten arrazoiak desagertzen badira, eskubidea berriz hastea eskatu ahal izango da, baldin eta eskubidea aitortzea eragin zuten baldintzei eusten bazaie. Prestazioa prestazioa etetea eragin zuten arrazoiak desagertu eta hurrengo hilaren 1etik aurrera sortuko da.
Eteteko arrazoiek bere horretan jarraitzen badute, eskubidea aldatu edo azkendu egingo da, dagokionaren arabera.

Eskubidea azkentzea

Bizitzeko gutxieneko diru-sarrera jasotzeko eskubidea arrazoi hauengatik azkenduko da:
Titularraren heriotza. Hala ere, bizikidetza-unitateen kasuan, baldintzak betetzen dituen beste edozein kidek beste eskabide bat aurkeztu ahal izango du. Eskabidea hiru hilabeteko epean aurkezten bada, heriotza gertatu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, bizikidetza-unitateari, bere inguruabar berrien arabera, legokiokeen eskubidearen ondorio ekonomikoak heriotza gertatu eta hurrengo hilaren lehenengo egunetik aurrera gertatuko dira, betiere adierazitako epearen barruan eskatzen bada.
Prestazioari eusteko eskatutako baldintzaren bat behin betiko galtzea.
Zehapen-prozedura bati buruzko ebazpena, hala ezartzen duena.
Lurralde nazionaletik irtetea erakunde kudeatzaileari jakinarazi edo justifikatu gabe, urtean 90 egun natural baino gehiagoz, modu jarraituan edo ez.
Eskubideari uko egitea.
Prestazioa urtebetez baino gehiagoz etetea.
Baldintzak behin eta berriz ez betetzea

Lanbideri egoeraren berri eman behar dio, eta horrek sortutako egoera erregularizatuko du.

Atzerrira egindako irteeren jakinarazpena honako kasu hauetan jakinarazi behar da:
- Legezko bizileku eraginkorra egiaztatzeko.
- Prestazioa jasotzeko eskubideari eusteko:
* Titularra eta bizikidetza-unitateko kide bat urte natural bakoitzean 90 egun naturaletik gora (jarraituak edo ez) irteten badira Espainiako lurraldetik, edo behar bezala justifikatutako gaixotasun-arrazoiengatik Espainiako lurraldetik denbora luzez (aldi hori baino gehiago) irteten ez badira, 10.1.a) artikuluaren azken paragrafoan aurreikusitakoaren arabera.

Eskaera Lanbiden egin denean eta beste erkidego batera aldatu behar denean, jakinarazi egin behar da. Lanbidek eskaera izapidetuko du, eta ebazpena ematekoa bada, erroldatze-aldaketa egin arteko atzerapenak ordainduko ditu. Gainera, espedientea dagokion erkidegoari helaraziko dio, eta hura arduratuko da gainerakoaz.

Eskaera Lanbiden egin bada, jatorrizko komunitatean jakinarazi behar da, Lanbideren bidez.

Ez da baldintza edo betebeharra, eta, beraz, erabiltzaileak ez du eskaria berritzeko betebeharrik.

BGG prestazioa emateko ez da beharrezkoa eskatzaileak berariaz berritzea.