Langabeen konpetentzia digitalak hobetzeko programa (PRTR-Next Generation EB)

Langabeen gaitasun digitalak hobetzeko prestakuntza-programazioak egitea, ekintzailetza eta landa-garapena bultzatzeko eta genero-arrakala murrizteko.

Eskabideak aurkezteko epea 2022ko urtarrilaren 1ean hasi eta 2022ko otsailaren 4an amaituko da.

Eskabideak modu elektronikoan aurkeztuko dira, LanF aplikazioaren bidez. Hona hemen aplikazio horren helbide elektronikoa: https://www.lanbide.euskadi.eus/prestakuntza/-/informazioa/erakundeen-erregistroa/.

Eskaera-orria eta beharrezko agirien zerrenda hemen daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2021/mcd2021/web01-tramite/eu/

Lanbidek jakinarazi egingo luke, bost egun balioduneko epean, jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, akatsa edo akatsa zuzen dadin edo nahitaezko dokumentuak aurkez daitezen.

Diru-laguntzak emateko prozedura norgehiagokakoa izango da.

Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritza

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia

Proposatzen dituzten prestakuntza-espezialitateak emateko inskribatuta dauden edo izena emateko eskatu duten prestakuntza-erakunde pribatuak edo publikoak izan daitezke onuradunak.

  • Prestakuntza-planak gauzatzeko behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak izatea, edo diru-laguntza esleitu ondoren baliabide horiek erabiltzeko konpromisoa hartzea.
  • Instalazioak eta baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoan egongo dira eskuragarri.
  • Ez da onartzen prestakuntza-jarduera gauzatzeko azpikontratazioa. Irakasleen (pertsonen) kontratazioa ez da azpikontrataziotzat hartzen.
  • Prestakuntza-erakundeek proposatzen dituzten prestakuntza-ekintzez osatutako prestakuntza-plan bakar baterako eskatu ahal izango dute diru-laguntza.
  • Espezialitate bakoitzeko gainditu ahal izango diren prestakuntza-ekintzen gehieneko kopurua honako hau izango da lurralde bakoitzean: 8 Bizkaian, 7 Gipuzkoan eta 6 Araban. Honako espezialitate hauen kasuan: «FCOI08-Ekintzailetzarako oinarrizko konpetentzia digitalen hastapenak», «FCOI10-Informazio digitalaren bilaketa eta kudeaketa - Oinarrizko maila», «FCOI11-Informazio digitalaren bilaketa eta kudeaketa - Tarteko maila», «FCOI12-Informazio digitalaren azterketa – Maila aurreratua», «FCOI13-Informatikaren eta oinarrizko konpetentzia digitalen hastapenak» eta «FCOI14- Informatikaren eta enplegurako oinarrizko konpetentzia digitalen hastapenak», gehienez 20 prestakuntza-ekintza onetsiko dira Bizkaian, 18 Gipuzkoan eta 16 Araban». (8.5. artikulua).

Parte-hartzaile bakoitzeko prestakuntza-ekintzetarako diru-laguntza 13 eurokoa izango da orduko, eta ezingo da inoiz 520 eurotik gorakoa izan (40 ordu). Nolanahi ere, 250.000 eurokoa izango da erakunde bakoitzaren formakuntza-planagatiko diru-laguntzaren muga.

Prestakuntza-plana parte-hartzaileen gaitasun digitalen beharrei erantzuteko prestakuntza-ekintzen multzoa da.

Prestakuntza-planak osatzen dituzten prestakuntza-ekintzak dira.

Gaitasun digitalei buruzko prestakuntza ez-formala, eta deialdi honen I. eranskinean jasotako prestakuntza-espezialitateekin lotuta egon behar dute.

Bai, baina gaitasun digitalak eskuratzearekin lotuta egon behar dute beti, 40 ordukoak izan behar dute eta espezialitatea sortzeko eskatu beharko da diru-laguntza eskatzeko unean.

Diru-laguntza eskatzeko unean, espezialitate berriari Espezialitateen Katalogoan alta ematea proposatuko dute erakundeek, prestakuntza-programa LanF kudeaketa-aplikazioan eskuragarri dagoen ereduaren arabera aurkeztuta. Proposamena egin ondoren, Lanbidek baliozkotu beharko du. Espezialitate berriak baloratzeko irizpideak deialdi honen 3. artikuluan zehazten dira.

Prestakuntza-ekintzek 8 parte-hartzaile izan beharko dituzte gutxienez, eta 20 gehienez. 2 parte-hartzaile gehiago sartzea onartuko da, baina ez da diruz lagunduko.

Erakunde onuraduna, aurrez inskribatutako hautagaietatik aurrera. (Ikus deialdi honetako 10. artikuluko 3. eta 4. atalak).

Prestakuntza-ekintzen iraupena 40 ordukoa izango da, edo laburragoa, guztira 40 ordu batzen dituen ibilbide baten barruan badaude. Espezialitate sortu berriek 40 orduko iraupena izan behar dute.

Prestakuntza-ekintzak aurrez aurre emango dira.

Instalazioak eta baliabideak Euskal Autonomia Erkidegoan egongo dira eskuragarri.

Ekintzak emakida-ebazpena jakinarazten denetik aurrera hasiko dira, eta 2022ko abenduaren 31 baino lehen amaitu.

Prestakuntza-ekintza bakoitza banan-banan baloratuko da, eta hortik, gainditzen duten eskabideen lehentasun-hurrenkera bat aterako da. Horretarako, proposatutako prestakuntza-ekintzek gutxienez 20 puntu lortu beharko dituzte balorazioan.

Bi irizpide-multzo handitan biltzen dira: prestakuntzaren kalitatearen eta inpaktuaren adierazleak (gehienez 50 puntu) eta prestakuntza-jardueren ondoriozko kudeaketa-emaitzen adierazleak (gehienez 35 puntu). Deialdiaren 9. artikuluak eta II. eranskinak adierazle horien kapituluak zehazten dituzte, baita horietako bakoitzari emandako balioa ere.

  • Pertsona landun eta/edo langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdian emandako prestakuntza-ekintzak (irizpide bakoitzak zehazten duenaren arabera).
  • Bi irizpide horietan ez dira kontuan hartuko honako hauen emaitzak: kontratatzeko konpromisoa duten eta diruz lagundu daitezkeen lerroak, proiektu bereziak edo beste deialdi batzuk

Behin-behineko lehen ebazpen bat Lanbideren webgunean argitaratuz jakinaraziko da. Erakunde interesdunek 5 egun balioduneko epea izango dute alegazioak aurkezteko edo eskaeran atzera egiteko.

Behin betiko ebazpenak diru-laguntza emateko prestakuntza-ekintzak eta horien zenbatekoa jasoko ditu, baita ukatzen direnak eta ukatzeko arrazoiak ere. Lanbideren webgunean argitaratuz jakinaraziko da.

Behin betiko ebazpena jakinarazi ondoren, erakunde onuradunek 5 egun balioduneko epea izango dute prestakuntza-ekintza bakoitzeko diru-laguntza LanF aplikazioan modu telematikoan onartzeko.

Epe horretan egin ezean, diru-laguntzari uko egin diotela ulertuko da.

Epe horren ondoren, Prestakuntza Plan osoari dagokion diru-laguntzari bakarrik uko egin ahal izango zaio.

Behin betiko ebazpenaren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean, Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

Bai, LanF aplikazioaren bidez, prestakuntza-ekintzak hasi baino behar adinako aurrerapenarekin eta behar diren bermeekin. Beharrezkoa denean, hautaketa-proba bat antolatu ahal izango du, eta Lanbideko teknikariekin adostu beharko da.

Hautaketaren emaitza LanF aplikazioaren bidez ere jakinarazi beharko da.

Prestakuntza-ekintzak hasi baino 24 ordu lehenago, gutxienez, hautatutako pertsonen eta erreserba-egoeran daudenen zerrenda azalduko du bere instalazioetan (hautagaiei aurrez iragarritako leku batean), prestakuntza-ekintzak hasteko lekua, ordua eta data adierazita.

Bai, LanF aplikazioaren bidez, gutxienez 7 egun lehenago, eta ekintza ezin izango da hasi Lanbideren baimena jaso arte.

Edozein aldaketa eta ekintzaren amaiera gertatzen den unean jakinarazi behar dira, bai eta bertaratze-kontrola ere.

Ezinbesteko kasuetan bakarrik, Lanbidek justifikatuta eta onartuta.

Bai, prestatzaileen fitxategian sartu eta baimendu beharko dira.

Ez da onartzen prestakuntza-jarduera gauzatzeko azpikontratazioa. Irakasleen (pertsonen) kontratazioa ez da azpikontrataziotzat hartzen.

Ikastaroaren egutegia eta programa, espezialitatearen edukiak (editatua edo euskarri informatikoan), mahaigaineko beharrezko materiala, babes-elementuak (beharrezkoa denean) eta ikasleen Eskubideen eta Betebeharren dokumentua (sinatu egin beharko dute) jasotzen dituen eskuliburua.

Bai, 8 ordu. Nolanahi ere, ahaleginak egingo dira programazioek prestakuntza bizitza pertsonalarekin uztartzeko aukera eman dezaten, bereziki kolektibo kalteberei zuzendutako ekintzetan.

Erakunde onuradunak eguneroko bertaratze-partea beteko du, eta irakasleek eta parte-hartzaile guztiek sinatu beharko dute.

Baztertzeko arrazoiak hauek dira: justifikatu gabeko hiru hutsegitetik gora egitea hilean, prestakuntza-ekintzaren iraupenaren % 25etik gorako ez-bertaratze metatua, justifikatua izan ala ez, eta aprobetxamendurik eza edo behar ez bezalako portaera erakustea.

Bai, prestakuntza-zentroak Lanbideri jakinaraziko dio baztertzeko arrazoiren bat dagoela, horretarako ezarritako bideak eta ereduak erabiliz (deialdiaren 12. artikulua).

Uzteak edo uko egiteak gertatzen diren unean bertan jakinarazi behar dira (deialdiaren 13.7 artikulua).

Bai, baldin eta prestakuntza-ekintzaren iraupenaren % 25era iritsi ez bada eta ikasle berriek baldintzak betetzen badituzte.

Bai. Eskakizunak egiaztatzeaz eta emaitzak ebaluatzeaz gain, Lanbidek jarraipena eta kontrola egingo ditu. Era berean, gutxienez prestakuntza-ekintzen % 30 bisitatuko dira, eta auditoretza- eta ikuskapen-plan bat ezarri ahal izango da

Bertaratze-ziurtagiria edo diploma, prestakuntza ebaluazio positiboarekin gainditu bada. Ziurtagiri horretan, gutxienez, honako hauek adieraziko dira: ekintzaren izena, edukiak, irakasteko modalitatea, datak eta jasotako ordu guztiak.

Lanbidek ekintza guztien kalitatea ebaluatuko du, sistema mistoari jarraituz: batetik, ikasleek telematikoki betetako galdetegietatik lortutako emaitzak (erakundeak errazago beteko ditu); eta, bestetik, Lanbideko teknikariak emandako puntuazioa. (Deialdiaren 15. artikulua).

Aldez aurretik eskatuta, bi unetan ordainduko da. Lehenengo ordainketa planaren diru-laguntza osoaren % 60koa izango da, lehenengo prestakuntza-ekintzaren hasiera jakinarazi ondoren. Bigarren ordainketa, diru-laguntzaren gainerakoa, prestakuntza-ekintza guztiak amaitu eta justifikatu ondoren egingo da. Erakunde onuradunak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenen Erregistroan agertu beharko du.

Lanbidek ikasleen azken ebaluazioa baliozkotzen duenetik gehienez 10 eguneko epean, erakunde onuradunak prestakuntza-ekintza bakoitza justifikatzeko memoria ekonomiko bat aurkeztuko du, deialdi honen 17.3 artikuluan zehazten denaren arabera.

Bai, erakundeek aipatu egin behar dute, eta ikusgarritasuna eman behar diote, Lanbideren identifikazio grafikoarekin eta Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren logoarekin batera, Batasunaren ikurra eta Europar Batasunak finantzatutako finantzaketa-adierazpen egoki bat sartuta (https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual helbidean eskuragarri). Ikuspen hori, bereziki, lokaletan, material didaktikoetan edo prestakuntza-ekintzen sustapenean egingo da.

Parte-hartzaileek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan edo beste Enplegu Zerbitzu Publiko batean izena emanda egon beharko dute enplegu-eskatzaile gisa edo Gazte Bermea Sistema Nazionalaren Fitxategian.

Prestakuntza-ekintzak aurrez aurreko modalitatean eman beharko dira.

Beren interesagatik edo Lanbideren aholkularitza- edo orientazio-zerbitzuek hala aginduta, interesa dutenek aurrez eman ahal izango dute izena prestakuntza-ekintzetan. Parte-hartzaileen azken hautaketa erakunde emaileak egingo du, ezarritako berme guztiekin, eta hautaketa-proba bat barne hartu ahal izango dute.

Baldintzak betetzen dituen eta eskatu duen beste pertsonarik ez badago bakarrik.

Prestakuntza-ekintzak doakoak dira ikasleentzat.

Ikasleek estalita dute ikastaroetara joateak eta ikastaroetara joateak eragindako arriskua, Eusko Jaurlaritzak sinatutako istripu- eta erantzukizun zibileko poliza bidez.

kastaroaren egutegia eta programa, espezialitatearen edukiak (editatua edo euskarri informatikoan), mahaigaineko beharrezko materiala, babes-elementuak (beharrezkoa denean) eta ikaslee Eskubideen eta Betebeharren dokumentua (sinatu egin beharko dute) jasotzen dituen eskuliburua.

Parte-hartzaileek ikastaroetara joan beharko dute eta ikastaroei probetxu atera beharko diete. Horretarako, eguneroko bertaratze-agiria sinatu beharko dute.

Ez, honako kasu hauetan izan ezik: prestakuntza-ekintzarekin bateraezina den ordutegia duen enplegua aurkitzen denean, edo behar bezala justifikatutako familia-egoera larria dagoenean.

Baztertzeko arrazoiak honako hauek dira: justifikatu gabeko hiru hutsegitetik gora egitea hilean, prestakuntza-ekintzaren iraupenaren % 25etik gorako ez-bertaratze metatua, justifikatua izan ala ez, eta aprobetxamendurik eza edo portaera ez-egokia erakustea.

Ikasleek prestakuntza-ekintzaren kalitatea ebaluatzeko galdetegi telematikoa bete beharko dute.

Bertaratze-ziurtagiria edo diploma, prestakuntzaren ebaluazioa gainditzen bada. Ziurtagiri horretan, ekintzaren izena, edukiak, irakasteko modalitatea, datak eta jasotako orduak adieraziko dira.

  • Deialdi honen bidez lagundutako prestakuntza-ekintzetan parte hartu ahal izango dute langabezian dauden emakumeek, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda badaude enplegu-eskatzaile gisa edo Gazteentzako Berme Sistema Nazionalaren Fitxategian izena emanda badaude eta 30.000 biztanletik beherako udalerri batean bizi badira. Prestakuntza-ekintza bakoitzeko ikasleen % 35 izan beharko dute, gutxienez.
  • Gainerako emakume langabeek ere parte hartu ahal izango dute, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda badaude enplegu-eskatzaile gisa edo Gazteentzako Berme Sistema Nazionalaren Fitxategian izena emanda badaude, bai eta beste Enplegu Zerbitzu Publiko batean izena emanda dauden emakume langabeek ere, prestakuntza-ekintza bakoitzaren % 65era arte gehienez.
  • Ondorio horietarako, emakume langabeen kolektiboan sartuta daudela ulertuko da lanaldi partzialeko kontratu batekin lanean ari direnak, baldin eta haien lanaldia lanaldi oso konparagarriko emakume langile baten lanaldiaren herena baino txikiagoa bada.