2023-2025 laguntzen deialdia. II KAPITULUA: Lanbideren erabiltzaileei oro har zuzendutako lanbide-orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzea

[ORI_23-25]

Deskribapena


Xedea

II. Kapitulu honen xedea da, 2023-2025 epealdiko ekitaldietan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eman ditzakeen diru-laguntzen oinarri espezifikoak arautzea, orientazio-ekintzak eta zerbitzuak gauzatzeko. Laguntza hauek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan baldintzak bete dituzten entitateei zuzenduta daude.

Aurrekontuko zuzkidura

5.957.000 €

Prestazio ekonomikoa

II. kapituluak arautzen dituen Lanbideko erabiltzaileei orokorrean zuzendutako orientazio-ekintza eta -zerbitzu profesionalak garatzeko laguntzak finantzatzeko: 5.957.000 euro; horietatik, 1.191.400 euro 2023ko ordainketa-kredituari dagozkio, 2.978.500 euro 2024ko konpromiso-kredituari, eta 1.787.100 euro 2025eko konpromiso-kredituari.

Prozedura bakarrean norgehiagoka beteko da.

Komisio ebaluatzailea:

 • Eskaeren analisia.
 • Zuzentzeko errekerimendua.
 • Behin-behineko ebazpen-proposamena.
 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuko webgunean behin-behineko proposamen argitalpena, 10 egun balioduneko epea izanda egokitzat hartzen dituzten alegazioak aurkezteko.
 • Alegazioak aztertuta, behin betiko ebazpen-proposamena egingo da.

Lanbideko Zuzendari Nagusia: Behin betiko erabakia Euskal Enplegu Zerbitzuko webgunean eta EHAAn argitaratuko da.

Gauzatze-aldia: bi urte, diru-laguntzak emateko ebazpena Lanbideren webgunean jakinarazi ondoren, eta bertan adierazten den data zehatzetik aurrera.

Ordainketa-modua:

Esleitutako diru-laguntzak hiru ordainketatan ordainduko dira:

 • Esleitutako guztikoaren % 20ko aurreordainketa bat, 2023ko ordainketa-kreditutik ordainduko dena.
 • Bigarren aurreordainketa bat, esleitutako diru-laguntza osoaren % 50ekoa, 2024ko konpromiso-kreditutik ordainduko dena, diru-laguntzaren esleipen-ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita 12 hilabete igaro direnean.
 • Azken ordainketa, 2025eko konpromiso-kredituaren kargura, diru-laguntzaren gainerakoagatik edo gauzatutako ekintzak justifikatu eta egiaztatzearen ondoriozko zenbatekoagatik.

Bi aurreordainketetako edozein edo bien batura 180.303,63 € baino handiagoa izanez gero, aldez aurretik ziurtagiri bat aurkeztu beharko da, aurreratutako zenbatekoaren bermea, abala edo fidantza Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiaren aurrean aurkeztu izana egiaztatzen duena. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eskura jarriko du abal-eredua.

Edonola ere, ez da bermerik eratu beharra eskatuko, baldin eta diru-laguntzen onuraduna tokiko erakundea edo haren mendeko erakunde edo organismo bat benean.

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisikoak edo juridikoak

Edozein pertsona fisikok edo juridikok, publikoa edo pribatua dela ere, egin ahal izango ditu, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren entitate laguntzaile gisa, deialdi honen xede diren orientazio-ekintza eta -zerbitzuak, eta hartarako aurreikusitako diru-laguntzak jaso ahal izango ditu. Horretarako, ezinbestekoa da orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak behar bezala gauzatzeko behar den esperientzia eta baliabide materialak eta giza baliabideak edukitzea.

Betekizunak

 • Aldez aurretiko gutxienezko 36 hilabeteko esperientzia izatea, 2016ko urtarrilaren 1etik 2023ko apirilaren 30era bitartean eskuratua, aldi berean ez egindakoak, deialdi enplegurik gabeko pertsonei orientazio-ekintza zuzenak eta azpikontrataziorik gabeak ematen, deialdian deskribatutako jardueretako bat eginez
 • Lokalen eta ekipamenduen egitura egokia izatea
 • Entitate-Erregistroan, deialdi honen argitalpen datan, akreditatuta egotea
 • Lokalerako banda zabaleko internet-zerbitzua izatea jarduerari hasiera ematean

 • Ez duela kontzeptu beragatik beste administrazio edo erakunde publiko edo pribaturen baten dirulaguntzarik edo laguntzarik jaso.

 • Ez duela dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik, gertatu direnak barne:
  • Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik Gabeko Bizitzei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuaren 3.1 artikuluan jasotako sexuagatiko bereizkeria edo diskriminazio anizkoitza egiteagatik.
  • Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Lan-arloko Arau-hausteei eta Zehapenei buruzko Legearen Testu Bateginaren 46.1.b) eta 46 bis.1.b) artikuluetan aurreikusitako zehapen osagarria ezartzeagatik, ebazpen irmo bidez.

 • Ez dagoela sartuta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako Indarkeria Matxistarik Gabeko Bizitzei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuan aurreikusitako laguntzak edo dirulaguntzak eskuratzea eragozten dion legez ezarritako arrazoi batean:
  • Berdintasun-planik ez izatea indarrean, Estatuko araudiaren arabera horretara behartuta dauden enpresen kasuan
  • Sexu-jazarpena, sexuan oinarritutako jazarpena eta sexu-indarkeriak prebenitzeko eta horiei aurre egiteko neurririk ezarri ez izana, Estatuko legediak emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan ezarritakoaren arabera, 50 langile baino gehiagoko enpresen kasuan

 • Egunean dituela dirulaguntzen arloko itzulketa-betebeharrak, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren 203ko otsailaren 13ko Aginduaren 4. artikuluan aurreikusitako baldintzetan (2023ko otsailaren 17ko EHAA)

 • Erabiltzaileei arreta emateko instalazioak bat datozela lantokien arloan indarrean dagoen araudiarekin

 • Lantokiek irisgarritasun unibertsalari buruz indarrean dagoen legeria betetzen dutela, desgaitasuna duten pertsonen diskriminaziorik gabe, eta aukera-berdintasuna modu eraginkorrean ematen dela

 • Eskatutako ekintzak eta zerbitzuak garatzeko baliabide materialak eta giza baliabideak izatea, deialdi honen 6. artikuluaren 3.5 eta 3.6 ataletan aurreikusitakoaren arabera

 • Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ditu

 • Deialdiak ezartzen dituen baldintzak betetzen dituela, eskatzen duen diru-laguntza eman diezaioten

 • Dagokion bermea eratzeko konpromisoa, aurreratutako bi ordainketetako edozein edo bien batura 180.303,63 baino handiagoa bada

 • Eskaerarekin batera atxikitako agiriak eta datuak benetakoak dira

 • 30.000 eurotik gorako dirulaguntzetarako, eta eskatzailea zuzenbide publikoko erakunde bat ez den irabazi-asmoa duen pertsona fisikoa edo juridikoa denean:
  • Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 3 bis paragrafoan aurreikusitako baldintzetan, merkataritza-eragiketetan berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean ezarritako ordainketa-epeak betetzea.
  • Galera- irabazi kontu laburtua aurkeztu ahal izatea.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Ebazten duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Finantzatzen/kofinantzatzen erankundea

 • Europako Gizarte Funtsa (EGF)

Kontaktu-informazioa


Kodea

1086506

Eskabidea eta dokumentatzioa aurkeztea


Orientazioko zerbitzuak lankidetzan eman nahi dituen erakunde bakoitzak eskabidean adierazi be-harko ditu lurraldeko jardun-eremuak, eta zenbat 1150 orduko bloke egingo dituen eremu edo azpi-eremu bakoitzean (hemendik aurrera «ordu-blokeak»), kontuan izanik ezen, gutxienez, eremu edo azpi-eremu bakoitzeko 1150 orduko ordu-blokeko minimoa adierazi behar dela; gehiengoa, berriz, I. eranskinean eremuka eskainitako bloke-kopurua izango da.

Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Lanbidek bere webgunean argitaratuko du zer eskabide ez diren aurkeztu behar bezala beteta, edo zeinek ez dituzten aurkeztu adierazitako dokumentuak. Eragindako erakundeek, akatsak zuzentzeko edo aurkeztu beharreko dokumentazioa aurkezteko, hamar egun balioduneko epea izango dute, webgunean eskabide horien berri ematen den egunetik aurrera. Hori egin ezean, eskaeran atzera egin dutela ulertuko da, eta, halakoetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak berariazko ebazpena eman beharko du, eta haren berri eman.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

 • Lau hilabete eskaera-aurkezpen epea hasten denetik.
 • Aipaturiko epea igarota, erabakia jakinarazi gabe, diru-laguntzaren eskaera gutxietsita ulertuko da.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan" Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Erakundea ez badago erregistratuta, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren hirugarrenen erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, egin beharko du aplikazio honen bidez.

Jarduera hasteko dokumentazioa


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk