Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek garatzen dituzten prestakuntza-ekintza estrategikoak egiteko diru-laguntzen deialdia, 2023rako.

[HOBETUZ]

Deskribapena


Xedea

Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek langileen gaitasunak eta kualifikazioak hobetzeko programatutako prestakuntza-ekintzak (prestakuntzako ekintza estrategikoak) garatzeko 2023. urterako diru-laguntzen oinarriak ezartzea.

Aurrekontuko zuzkidura

3.200.000 euros

Prestazio ekonomikoa

3.200.000 euro; horietatik 1.600.000 euro 2023ko ordainketa-kredituari dagozkio, eta 1.600.000 euro, berriz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren aurrekontuko 2024ko konpromiso-kredituari.

Laguntza horiek emateko, lehia-, publizitate- eta objektibotasun-printzipioei jarraituko zaie.

Ordainketa-modua:

Diru-laguntza bi zatitan ordainduko da, honela:

 • Lehenengo ordainketa, diru-laguntzaren guztizkoaren % 50, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak lehen prestakuntza-ekintzaren hasiera-ziurtagiria jasotzen duenean. Ziurtagiri hori 5 egun balioduneko epean aurkeztu beharko da, hasten denetik aurrera.
 • Bigarren ordainketa, diru-laguntzaren gainerako zatia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari justifikazio-memoria aurkeztean eta dagokion azken likidazioa onartzean.

Nori dago zuzenduta


Enpresak eta enpresa-taldeak, deialdi honetan aurreikusitako baldintzetan

Betekizunak

 • Eskatzailearen izena eta izen soziala, IFK, Gizarte Segurantzako inskripzio-zenbakia, Jarduera Ekonomikoen Errolda Nazionala (EJSN) eta sektoreko hitzarmen kolektiboa, eta deialdi hau argitaratu aurreko hamabi hilabeteetako batez besteko plantilla. Dokumentazio hori behar bezala sinatuta eta zigilatuta aurkeztu beharko da.
 • Enpresa-taldearen plan batean parte hartzen duten enpresa guztiek parte hartzeko konpromisoa (2A eranskina, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean eskuragarri egongo dena).
 • Aurkeztutako proiektuaren ardura duen enpresako pertsona.
 • Dokumentazio hori aurreko deialdietan aurkeztu ez bada edo aurretik aurkeztutakoekin alderatuta aldaketak izan baditu. A) Planaren enpresa titularraren Identifikazio Fiskaleko Txartelaren fotokopia. B) Legezko ordezkariak erakunde eskatzailea ordezkatzeko gaitasuna duela egiaztatzen duen dokumentazioaren jatorrizkoa, kopia konpultsatua edo kopia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak konpultsa dezan.
 • Halakorik izanez gero, finantzatu daitekeen prestakuntza-planean aurkeztutako ekintzak biltzen dituen prestakuntza-premiak hautemateko azterketa edo azterketa.
 • Garatu beharreko prestakuntza-ekintzen deskripzioa, behar bezala lehenetsiak, lehentasun hori egikaritze-lehentasuntzat hartuta, eta ekintza bakoitzaren izena, iraupena eta parte-hartzaile kopurua adierazita, deialdi honi erantsitako inprimaki normalizatuetan zehaztutako banakapenarekin. Nolanahi ere, honako hauek jaso beharko dira: A) Hartzaileak diren kolektiboak, lanbide-kategoria edo -taldeen, lan-egoeraren eta Gizarte Segurantzako afiliazio-araubidearen arabera. B) Prestakuntza-ekintzen kostu zenbatetsia. C) Gauzatzeko aurreikusitako egutegia eta prestakuntza-ekintzetan beteko diren lanorduak. D) Prestakuntza-ekintzak emateko aurreikusitako prestakuntza-erakundeak, tokia, instalazioak eta bitartekoak. E) Parte-hartzaileak hautatzeko irizpideak. F) Harremanetarako pertsona eta programatutako prestakuntza-ekintzen jarraipena egiteko modua, bai eta ondoren prestakuntza-programak ebaluatzeko balioko duten irizpideak eta metodologiak ere.
 • Erantzukizunpeko adierazpena, enpresak edo enpresek 2022ko ekitaldian sartu duten lanbide-heziketako kuotaren urteko zenbatekoari buruzkoa, EAEko lantokiei dagokienez.
 • Erakunde eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, EAEko Administrazioarekin eta haren erakunde autonomoekin betearazpen-aldian diru-laguntzak itzultzeagatik zorrik ez duela adierazten duena.
 • Erantzukizunpeko adierazpena, egiaztatzen duena erakundeak ez duela diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten dion zehapen administratibo edo penalik, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik gertatutakoak barne
 • Beharrezkoa izanez gero, legez edo hitzarmen kolektiboz dagokion inbertsioa prestakuntzan egin izanaren egiaztagiria, bai eta justifikazio-agiriak ere. Dokumentazio hori behar bezala sinatuta eta zigilatuta aurkeztu beharko da.
 • Lantokien zerrenda. Lantoki bakoitzari dagokionez, honako hauek zehaztu behar dira: zer ekintzatan parte hartu nahi duen, zer herritan dagoen, zenbat langilek parte hartuko duten eta benetan parte hartuko duten, bai eta ordezkaritza sindikalik dagoen ala ez ere.
 • Erantzukizunpeko adierazpena, enpresak borondatezko konkurtsoa deklaratzea eskatu ez duela, edozein prozeduratan kaudimengabetzat jo ez dela, konkurtsoan deklaratuta ez dagoela, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek, esku-hartze judizialaren mende ez dagoela edo desgaituta ez dagoela Konkurtsoari buruzko uztailaren 9ko 22/2003 Legearen arabera, konkurtsoa kalifikatzeko epaian ezarritako desgaitze-aldia amaitu gabe.
 • Deialdi honetan jasotako laguntzak Estatuko ereduan aurreikusitakoen osagarriak direnez, eta diru-laguntzen edo hobarien bikoiztasuna eta laguntzaren xede diren prestakuntza-ekintzen gainfinantzaketa saihesteko xedez, eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko du, adieraziz ez dituela inola ere hobariak edo hobariak emango Estatuko ereduan jasotako hobari-sisteman dauden ekintza edo parte-hartzaile berberentzat, ez eta beste jarduera publiko edo laguntza batzuen administrazio publiko, baliodun edo emandako beste laguntza batzuen onuradun edo zenbatekoentzat ere. Ondoren gertatzen den edozein aldaketa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari jakinarazi beharko zaio.
 • Langileen legezko ordezkaritzari informazioa emateko eta kontsulta egiteko dokumentua (3A eranskina, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean eskuragarri egongo dena), behar bezala zigilatua eta sinatua.
 • Nazioartekotze-prozesuetan murgilduta dauden enpresen lotura agiri bidez egiaztatzea.
 • Enpresa eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, uneko ekitaldian eta aurreko bietan jasotako "minimis" laguntzei buruzkoa, deialdi honen 20. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.
 • Kanpoko zerbitzuak kontratatuz gero, kontratazio-proposamena, eta, hala badagokio, hiru eskaintza eskatu izana eta hautaketa justifikatzea. Dokumentazio hori geroago aurkeztu ahal izango da, prestakuntza-ekintza hasi aurretik

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Ebazten duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Finantzatzen/kofinantzatzen erankundea

 • Europako Gizarte Funtsa (EGF)

Kontaktu-informazioa


Erakundeei eta Enpresei Arreta emateko Zerbitzua

945 160 601 (Informazio orokorra / Información general)

Kodea

0136807

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Eskabidea egiteko, izenpetuta aurkeztu beharko dira Ekintza Estrategikoen Deialdirako Eskabidea eta Kudeaketa aplikazioan sortutako dokumentuak.

Deialdi honetan aipatzen diren diru-laguntzen eskabideak aplikazio informatikoaren bidez beteko dira.

1. Bete itzazu aplikazio informatikoan eskatutako inprimakiak.

2. Prestatu eskatutako dokumentazioa paperean, eta sinatu dagokiona.

3. Aurkeztu eskabidea behar bezala beteta, helbide hauetako edozeinetan:

 •  Oficina Territorial de Álava, c/ Pasaje de las Antillas n.º 14, bajo; 01012 Vitoria-Gasteiz.
 • Servicios Centrales Bilbao, Calle Xenpelar, nº11-13 – 48003 Bilbao.
 • Oficina Territorial de Gipuzkoa, c/ San Marcial, n.º 12; 20005 Donostia-San Sebastián

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Sei hilabete, eskabideak aurkezteko epea hasten denetik.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.