2023-2025 diru-laguntzen deialdia. Enplegu-zentroen jarduerak garatzeko laguntza

[enplegu-zentroak]

Deskribapena


Xedea

Deialdi honen xede dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 2023-2025 ekitaldian, enplegu-zentroen jarduera finantzatzeko eman ditzakeen laguntzak.

Aurrekontuko zuzkidura

4.293.784 €

Prestazio ekonomikoa

4.293.784 euro; horietatik, 1.073.446 euro 2023ko ordainketa-kredituari dagozkio, 2.146.892 euro 2024ko konpromiso-kredituari eta 1.073.446 euro 2025eko konpromiso-kredituari.

-Prozedura bakarrean norgehiagoka beteko da.

-Komisio ebaluatzailea:

 • Eskaeren analisia.

 • Konpontzeen Eskakizun.

 • Behin-behineko ebazpen-proposamena.

 • Euskal Enplegu Zerbitzuko webgunean behin-behineko proposamen argitalpena, 10 egun balioduneko epea izanda egokitzat hartzen dituzten alegazioak aurkezteko.

 • Alegazioak aztertuta, behin betiko ebazpen-proposamena egingo da.

-Lanbide-ko Zuzendari Nagusia: Behin betiko erabakia, Euskal Enplegu Zerbitzuko webgunean, eta geroago EHAAn argitaratuko dena.

-Gauzatze-aldia: urte bat, diru-laguntzak emateko ebazpena Lanbideren webgunean jakinarazi ondoren, eta bertan adierazten den data zehatzetik aurrera.

Ordainketa-modua:

Emandako dirulaguntzak hiru zatitan ordainduko dira:

 • Lehenengo ordainketa, 2023ko ordainketa-kredituaren kargura, emandako dirulaguntzaren % 25ekoa, ebazpena argitaratu ondoren eta Lanbideren sistemarako sarbidea eman ondoren, erakunde onuradunak jardueraren hasieraren jakinarazpena aurkeztu ondoren.
 • Bigarren ordainketa, 2024ko konpromiso-kredituaren kargura, dirulaguntza emateko behin betiko ebazpen bakoitza jakinarazi eta hurrengo egunetik 12 hilabete igaro ondoren, emandako zenbateko osoaren % 50ekoa.
 • Hirugarren ordainketa, 2025eko konpromiso-kredituaren kargura, gainerako % 25ekoa edo 6. artikuluan aurreikusitakoa aplikatzearen ondoriozko zenbatekoa, enplegu-zentroaren jarduera amaitu eta hurrengo hilabetean, enplegu-zentrotik emandako zerbitzuaren azalpen- eta ebaluazio-memoria bat aurkeztu ondoren, erabiltzaileen datuekin eta zerbitzuak erabiltzaileengan duen gogobetetze-mailari buruzko informazio garrantzitsuarekin.

Aurreratutako bi ordainketetako edozeinek, edo bien baturak, 180.303,63 euroko zenbatekoa gainditzen badu, dagokion ordainketa egin aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusian aurreratutako zenbatekoaren bermea, abala edo fidantza eratu izanaren ziurtagiria aurkeztu beharko da. Abalaren eredua Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emango dizu.

Eskabidea egiteko unean, erakunde eskatzaileak dagokion bermea eratzeko konpromisoa hartu beharko du, kasu horretan egonez gero.

Nori dago zuzenduta


Pertsona fisikoak edo juridikoak

Edozein pertsona fisikok edo juridikok, publikoa edo pribatua dela ere, egin ahal izango ditu, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren entitate laguntzaile gisa, deialdi honen xede diren enplegu-zentroen jarduerak, eta hartarako aurreikusitako diru-laguntzak jaso ahal izango ditu. Horretarako, baldintza orokorrak betetzeaz gain, 3. artikuluan zehaztutako jarduerak behar bezala egiteko behar diren baliabide materialak eta giza baliabideak eduki beharko dira.

Eranskinean zehaztutako txertatze-soziolaboralerako zailtasunak dituzten kolektiboentzako enplegu-zentroen kasuan, eskabideari zentroari emango zaizkion egokitzapenak eta laguntza teknikoak jasoko dituen txosten bat erantsi beharko zaio; izan ere, horrela desgaitasunak dituzten pertsonek erabili ahal izango dute zentroa. Laguntza tekniko horiek gutxienez bermatu beharko dute hainbat gradutako entzumen- edo ikusmen-defizitak dituzten pertsonek eta mugikortasuna mugatuta dutenek erabiltzeko moduan egotea zentroa. Txertatze-soziolaboralerako zailtasunak dituzten kolektiboentzako enplegu-zentroetako jarduerak garatzeko deialdi honetan aurreikusitako laguntzak soil-soilik jaso ahal izango dituzte, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan, gizarte-bazterketa sufritzeko arriskua duten eta/edo desgaitasunak dituzten pertsonen lan-txertaketa sorrera- edo eraketa-xede duten erakundeek.

Betekizunak

 • Entitate-Erregistroan, deialdi honen argitalpen datan akreditatuta egotea.
 • Eskabidean aurkeztutako dokumentuak eta datuak egiazkoak direla.

 • Beste edozein administrazio edo erakunde publiko edo pribatutatik kontzeptu beragatik dirulaguntzarik edo laguntzarik jaso ez izatea.

 • Ez dagoela zigor- eta administrazio-arloko dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ere.

 • Ez daukala dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen penal ez-administratiborik, eta ez daukala horretarako legezko inolako debekurik, sexu-bereizkeriagatik edo emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko araudia ez betetzeagatik ezarritako zigorrak eta araudi horretatik eratorritako desgaikuntzak barne. (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 21.bis.2 artikuluaren arabera, martxoaren 3ko 1/2022 Legea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.5 artikulua aldatu ondoren, desgaituta daude honako enpresa hauek: batetik, Estatuko araudiaren arabera berdintasun-plan bat indarrean izan behar duten baina indarrean ez duten enpresak, eta, bestetik, 50 langiletik gorako enpresak, baldin eta ez badute egiaztatzen sexu-jazarpena prebenitzeko eta hari aurre egiteko neurriak ezarri dituztela, Estatuko legeriak emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan ezarritako baldintzetan).

 • Erakundea behar bezala eratuta eta erregistratuta dagoela dagokion erregistroan (soilik pertsona juridikoaren kasuan).

 • Erabiltzaileei arreta emateko instalazioak lantokien arloan indarrean dagoen araudira egokitzen direla.

 • Lantokiek irisgarritasun unibertsalari buruz indarrean dagoen legeria betetzen dutela, desgaitasuna duten pertsonak diskriminatu gabe, eta benetako aukera-berdintasuna ematen dela.

 • Erakundeak konpromisoa hartzen du, jardueraren hasieran, eskatutako ekintzak eta zerbitzuak garatzeko giza baliabide propioak izateko, deialdi honen 5. artikuluaren 3.b atalean aurreikusitakoaren arabera.

 • Erakundeak dagokion bermea eratzeko konpromisoa hartzen duela, bi ordainketa aurreratuetako edozein edo bien batura 180.303,63 eurotik gorakoa bada.

 • Eskatutako dirulaguntza emateko deialdian eskatzen diren baldintzak betetzen dituela.

 • Eskaeran aurkeztutako dokumentuak eta datuak egiazkoak direla.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Ebazten duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Kontaktu-informazioa


Kodea

1015706

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Deialdi honetan aipatzen diren diru-laguntza-eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan aurkeztu behar dira.

Era berean, eskabidea elektronikoki izapidetu ahal izango da, ordezkari baten bidez. Horretarako, ordezkaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Ahalordeen erregistroan eman ahalko du izena, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoan identifikaziorako eta sinadura elektronikorako onartzen diren bitartekoak honako helbide honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.eus/identifikazio-elektronikorako-onartutako-bitartekoak/web01-sede/eu/.

Erakunde eskatzaile bakoitzak enplegu-zentroaren jarduera zein lurralde-eremutan egingo duen adierazi beharko du eskabidean.

 • Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 • Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 • Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

 • Lau hilabete. eskaera-aurkezpen epea hasten denetik.
 • Epe hori igaro eta erakunde interesdunari ebazpenik jakinarazi ez bazaio, diru-laguntzaren eskabidea ezetsi egin dela ulertuko da.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa "Hirugarrenaren Erregistroan"


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

Erakundea ez badago erregistratuta, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren hirugarrenen erregistroko banku-datuak aldatu nahi baditu, https://euskadi.eus/hirugarrenak webgunearen bidez egin beharko du.

Jarduera hasteko dokumentazioa


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Beste tramite batzuk