Praktikei buruzko ohiko galderak

On-Line Aholkularitzaren bidez jakin dezakezu, eta kontratatu beharreko pertsonaren datu hauek eman: izen-abizenak eta NAN zenbakia.

Praktikaldiko lan-kontratu bat egiteko, unibertsitateko tituluak edo erdi- edo goi-mailako lanbide-heziketako tituluak edo ofizialki baliokidetzat onartutako tituluak erabil daitezke, bai eta lanbidean jarduteko gaitzen duten profesionaltasun-ziurtagiriak ere, horiek guztiak azken bost urteetan lortutakoak badira, edo azken zazpi urteetan lortutakoak, kontratua desgaitasuna duen langile batekin egiten bada.

Bai, LH-Ieko titulu batek aintzatespen ofiziala izango du, eta erdi-mailako lanbide-heziketako titulu baten baliokidetzat hartuko da; izan ere, hori legezko ezinbesteko baldintza da praktikaldiko lan-kontratu bat hitzartzeko.

Praktikaldiko lan-kontratua ezingo da izan sei hilabetetik beherakoa, ez eta bi urtetik gorakoa ere.

Titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri bakarra dela bide, ezein langile egon ahal izango da bi urtetik gora, enpresa bakarrean edo gehiagotan, praktikaldiko kontratuarekin.

Titulu edo profesionaltasun-ziurtagiri desberdinak erabili arren ere, gehienez ere bi urtez kontratatu ahal izango dira praktiketarako langileak, enpresa bereko lanpostu berean aritzeko badira.

Ondorio horietarako, ez da titulazio berdintzat hartuko unibertsitate-ikasketei dagozkien graduak, masterrak eta, halakorik baldin badago, doktoretzak, salbu eta praktikaldiko lan-kontratu baten bidez lehen aldiz kontratatuko den langileak dagokion goi-mailako titulua badu.

Hitzarmen kolektiboetan bestelakorik xedatu ezik, probaldia ezin izango da izan hilabetetik gorakoa, erdi-mailako titulua edo 1. edo 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria duten langileekin egindako praktikaldiko lan-kontratuen kasuan; ez eta bi hilabetetik gorakoa ere, goi-mailako titulua edo 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria duten langileekin egindako praktikaldiko lan-kontratuen kasuan.