Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuaren egitura eta funtzioak

Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua
Zuzendaritza Nagusia Francisco Pedraza Moreno
Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza José Antonio Carrillo Navas
Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritza María Teresa Martínez Granado
Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritza Juan Carlos Ibarrola
Prestazioen eta Inklusioaren Zuzendaritza Sara Buesa Rodríguez
 • 156/2021 Dekretua, ekainaren 29koa, zeinaren bidez aldatzen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onartzen dituen Dekretua. (EHAA 132; 2021-07-06)
 • Hutsen zuzenketa, honako dekretuarena: «82/2012 Dekretua, maiatzaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dituena». (EHAA 124; 2012-06-26)
 • 82/2012 Dekretua, maiatzaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dituena. (EHAA 108;2012-06-04)
 • 3/2011 Legea, urriaren 13koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa. (EHAA 207; 2011-11-02)
 • 354/2010 Dekretua, abenduaren 28koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren jardueren hasiera eta bitarteko pertsonal eta materialetarako atxikimendurako baldintzak arautzen dituena. (EHAA 251; 2010-12-31)
 • Hutsen zuzenketa, ondoko dekretuarena: «289/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, Transferentzien Batzorde Mistoaren 2010eko urriaren 28ko Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio lanaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketaren esparruan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak burutzen dituen lan-arloko legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak». (EHAA 233; 2010-12-03)
 • Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo, que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal. (BOE 277; 2010-11-06)

Euskadiren eskumen-esparruan, honako hauek dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eginkizunak:

 • Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumeneko enpleguaren, enplegurako prestakuntzaren eta laneratzearen arloko politika publikoen antolamendu eta plangintza orokorra, sektoriala eta lurraldekoa proposatzea. Zehazki, enpleguaren arloan eskumena duen sailari proposamena egingo dio, bai ildo estrategikoei dagokienez, bai enplegu politiken diseinu eta jarraibide nagusiei dagokienez.
 • Enpleguko, enplegurako prestakuntzako eta autoenpleguaren eta enpresen sorkuntzen sustapenerako programak kudeatzea, diruz lagundutako deialdien onarpena eta izapidetzea barne. Enplegua sortzeko jarduna eta espiritu ekintzailea sustatzera bideratutako programak kudeatzea.
 • Enplegu egonkorra sortzeko gizarte-ekonomiako programak ezartzea.
 • Enplegua sortzeko tokiko ekimenak babesteko programak diseinatzea, toki erakundeekin lankidetzan, enpleguaren aldeko tokian tokiko itunak garatzea sustatuz.
 • Europar Batasunaren Eures Sareari (Europako Enplegu Zerbitzuak) dagozkion eginkizunak betearaztea.
 • Lan-merkatuaren beharrizanen, okupazio-profilen eboluzioaren, lanbide-eskakizunen eta lanorientazioaren prospekzio eta informazio arloan betearazteko eginkizun guztiak betetzea.
 • Lan-bitartekotza kudeatzea eta enpleguaren eskatzaileen erregistroa eramatea, eta lankontratuen, euren luzapenen, bukaeren eta eginkizun lotuen komunikazioa jasotzea.
 • Euskal Autonomia Erkidegoan jarduten duten enplegu-agentziei buruzko gainerako eskumenak baimentzea eta egikaritzea.
 • Enpleguaren eta prestakuntzaren arloko lankidetza-hitzarmenak sinatzea. Hala, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarekin eta erkidegoetako enplegu-zerbitzuekin batera eta lankidetzan jardungo da, beren eskumenak baliatuz, enpleguko politika aktibo eta pasiboetan kokatu behar diren jardunetan.
 • ETEei (Enpresa Txiki eta Ertainak) prestakuntzan, enpleguan eta garapenean laguntzeko bulegoak sortzea, Tokiko Administrazioarekin koordinatutako leihatila bakar gisa.
 • Enplegu-programa bereziak egitea lan-munduan eta gizartean sartzeko zailtasun bereziak dituzten gizataldeentzako. 108. zk. 2012ko ekainaren 4a, astelehena EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA 2012/2492 (18/5)
 • Enpresaburuek lan-kontratuak erregistratzeko edo, hala badagokio, jakinarazteko betebeharrarekin zerikusia duten eginkizunak, kontratuak erregistratzeko lan-legerian ezarrita daudenak, betetzea eta lan-kontratua amaitzean Enplegu Bulegoari horren berri ematea.
 • Enplegu-eskatzaileen izen-ematearekin eta erregistroarekin zerikusia duten eginkizunak betetzea.
 • Enplegu-eskatzaile gisa langabeziako prestazioen eskatzaileek edo onuradunek dituzten betebeharrak betetzen direla egiaztatzea, eta ez-betetzeen berri ematea, hala dagokionean, prestazioen erakunde kudeatzaileari.
 • Zehatzeko ahalaz baliatzea enpleguari eta langabeziari buruzko arloetan, bere legeria espezifikoan ezarritako baldintzetan, eta Lan Arloko Agintaritzarekin eta Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzarekin lankidetzan aritzea, kontratazioko iruzurrari jarraipena egin eta hura ebaluatzeko.
 • Saiakuntzako proiektuak diseinatzea, bereziki europar eremukoak, enplegu-arloko zerbitzuen eskaintzan ikuspegi eta irtenbide berriak garatzea ahalbidetuko dutenak.
 • Enplegurako Urteko Prestakuntza Plana egitea, onartzea eta ebaluatzea.
 • Tokiko erakundeen prestakuntza-planetan parte hartzea.
 • Gizarte-eragileekin parte hartzeko bideak ezartzea.
 • Enplegurako prestakuntza-jarduerak burutzeko laguntza teknikoa eskaintzea.
 • Lankidetza-zentroak eta –erakundeak homologatzeko eta errekonozitzeko irizpideak ezartzea, bai eta euren funtzionamendua gainbegiratu eta kontrolatzea ere.
 • Urteko Memoria egitea.
 • Diru-sarreren bermearen eta gizarteratzearen arloa erregulatzen duen legeriak ezarritako moduan, zuzenbidezko prestazio ekonomikoak tramitatzeko eta ebazteko eskumenez, gizarteratzehitzarmenak egiteko, proposatzeko, negoziatzeko, harpidetzeko eta horien jarraipena egiteko eskumenez baliatzea, baita arlo horretako zehatze-ahalmenaz ere.
 • Herritarrek, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zerbitzuak erabiltzen dituztenean, nahi duten hizkuntza ofiziala –erkidego honetakoa– aukeratzea izango dutela segurtatzea.
 • Enplegu eta lan-merkaturatze politiken arloetan legeek edo Eusko Jaurlaritzak egozten dizkioten edo Estatuko Gobernuak eskualdatzen, eskuordetzen edo gomendatzen dizkion beste zernahi eginkizun garatzea.