Ebazpena, 2023ko abenduaren 28koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Europako Gizarte Funts Plusa 2021-2027 programaren barruan Europako Gizarte Funtsak batera finantzatu beharreko eragiketak hautatzeko deialdia argitaratzen duena.

[FSE 2024]

Deskribapena


Xedea

Deialdi honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan erakundeen partaidetza sustatzea EAEko Plus Europako Gizarte Funtsaren 2021-2027 Programan (aurreratzean, EAEko EGF+ 2021-2027 Programa), eta programa honen esparruan kofinantzaketa europarra eskuratuko duten erakundeek egikaritu beharreko eragiketak hautatzea.

Aurrekontuko zuzkidura

30.000.000 €

Prestazio ekonomikoa

Deskripzioa, banaketa-mota eta/edo prestazio-mugak / Descripción, forma de reparto y/o límites de la prestación:
Hautatu eta finantzatu beharreko eragiketak helburu espezifikoekin eta inbertsio-lehentasunekin zuzeneko lotura duten esku-hartze eremuei buruzkoak izango dira. Horiek, Euskal Autonomia Erkidegoko 2021-2027 EGF+ programa osatzen dutenen artean, deialdi honen xede izateko hautatu dira. Zehazki, jarduketa ildo hauek izanen dituzte:


-    Langabetuak laneratzeko ibilbideak
-    Talentua erakartzeko eta atxikitzeko neurriak
-    Autoenplegurako hasierako laguntza, eta hura finkatzeko eta enpresak sortzeko.
-    Pertsona zaurgarriak laneratzeko eta gizarteratzeko ibilbideak
-    Lan-merkatutik urrunen dauden gazteak laneratzeko ibilbideak


Dirulaguntza jaso ahal izateko, eragiketek gutxienez 2 milioi euroko kostua eta gehienez 5 milioi eurokoa izan beharko dute. Entitate bakoitzak gehienez ere hiru eragiketa aurkez ditzake, eta entitate bakoitzeko gehienez bi eragiketa hautatuko dira.
Hautatutako eragiketa bakoitzeko laguntzaren zenbatekoa haren barruan sartutako jarduera guztien kostuaren % 40koa izango da.


EGF+ek kofinantzatutako eragiketak hautatzeko prozedura norgehiagoka izango da, eta publizitate, lehia eta objektibotasunaren printzipioekin bat etorrita gauzatuko da.

Ordainketa-modua:

Ordainketak erakunde onuradunek egin dituzten gastuen arabera egingo dira, baldin eta erakunde horiek egindako gastuak justifikatzen badituzte, 2021-2027 programazio-aldian EGF+ funtsak diruz lagundu ditzakeen gastuak zehazten dituen estatuko araudian, 2021/1060 (EB) Erregelamenduan, eta Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzaren (bitarteko organismo koordinatzailea) gastuak justifikatzeko prozedura-eskuliburuetan egiaztatutako eran.


Finantzaketa-eskuragarritasunaren arabera, onuradunek zor duten zenbateko osoa jasoko dutela bermatuko da, laurogei eguneko epean, onuradunak itzulketa-eskaera aurkezten duen egunetik aurrera. Epea eten ahal izango da, onuradunak aurkeztutako informazioak ez badio kudeaketa-agintaritzari aukera ematen zenbatekoa galdagarria den zehazteko.


Erakunde onuradunei ordainketak egingo zaizkie onuradunari ordainketa-eskaera guztiak itzuli arte, hautatutako eragiketari esleitutako Europako Gizarte Funtsaren laguntza osoaren mugarekin eta hautemandako irregulartasunen ondorioz aplikatu beharreko edozein finantza-zuzenketa deskontatuta.

Nori dago zuzenduta


Euskal Autonomia Erkidegoko foru-aldundiak

Euskal Autonomia Erkidegoko udalak

Garapen-agentziak

Ekonomiaren garapena babestea eta sustatzea, hala nola horretarako bitartekaritza lanak egitea, zeregina duten erakundeak.

Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Toki-erakundeak

Betekizunak

 • Dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa guztiak eginak izatea.

 • Ez edukitzea ez zigor-zehapenik ez administrazio-zehapenik ezarrita, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera.

 • Legez ezarritako kausaren bat ez izatea, laguntzak edo dirulaguntzak jasotzea eragozten diona, Emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 16ko 1/2023 Legegintzako Dekretuan aurreikusitakoak barne: ? Ez edukitzea berdintasun-planik indarrean, nahiz eta enpresa Estatuaren araudiaren arabera horretara behartuta egon. - 50 langile baino gehiago dituzten enpresen kasuan, ez edukitzea ezarrita sexu-jazarpena, sexuan oinarritutako jazarpena eta biolentzia sexualak prebenitu eta eragozteko neurririk, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan Estatuak ezarrita dituen legeen arabera.

 • Ez egotea Dirulaguntzen Erregimena arautzen duen abenduaren 21eko 20/2023 Legearen 13. artikuluan eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. zenbakietan aurreikusitako gainerako inguruabarretako bat ere, dirulaguntzen onuradun izateko

 • Europako beste funtsetatik edo Europako Batasuneko beste finantza-tresnetatik EGF+ delakoaren laguntzaren xede den eragiketa finantzatzeko baliabide ekonomikorik lortu edo eskatu ez izana.

 • EGF+ kofinantzaketaren onuradun izateko deialdian ezarritako baldintzak eta betekizunak betetzen ditu, II. eranskinean aurreikusitako eragiketak hautatzeko nahitaezko irizpideak barne.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua / Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua > Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritza

Ebazten duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua / Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua > Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritza

Finantzatzen/kofinantzatzen erankundea

 • Europako Gizarte Funtsa (EGF)

Kontaktu-informazioa


Informazio orokorra: 945160601

Posta elektonikoa: lehenaukera@lanbide.eus

Enplegua Sustatzeko Zerbitzua: 945181327 / 945181338

Kodea

61238801

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

3 hilabete deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketarik gabe

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Beste tramite batzuk