Ebazpena, lanbide-euskal enplegu zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Euskal Autonomia Erkidegoko kualifikazio apaleko gazte langabetuen soziolaboralerako prestakuntza-ekintzak egiteko 2018-2020ko diru-laguntzen eskaera ebazten duena.

[Euskal Autonomia Erkidegoko kualifikazio apaleko gazte langabetuen aktibazio soziolaboralerako prestakuntza-ekintzak egiteko 2018-2020ko diru-laguntzak.]

Deskribapena


Xedea

2018-2020 aldirako, oinarrizko gaitasunetako, gaitasun soziopertsonaletako eta oinarrizko gaitasun tekniko eta profesionaletako ibilbideak sortzen dituzten prestakuntza-proiektuak finantzatzeko laguntzak arautzea, era horretan prestakuntzaren hartzaileen garapen pertsonala eta laneratzen zein gizarteratzea, baita 2.mailako profesionaltasun-ziurtagiriak eskura ditzaten ere, laguntzearren.

Deialdi honen babesean diruz lagundutako prestakuntza-ekintzetan parte hartu ahal izango dute 16 eta 25 urte bitarteko langabetuek, baldin eta DBH egin ez badute eta, zerbait arrazoirengatik, 2.mailako profesionaltasun-ziurtagiriak egiteko aukerarik ez badute, betiere Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda badaude. Era berean, beste autonomia-erkidego bateko enplegu-zerbitzu publikoan izena emanda dauden gazte langabeek ere parte ahal izango dute,

Aurrekontuko zuzkidura

1.497.750 euros

Prestazio ekonomikoa

Deialdi hau finantzatzera bideratuko diren diru-baliabideak 1.497.750 euro dira; horietatik 378.000 euro 2018ko ordainketa-kredituari dagozkio, 748.875 euro 2019ko konpromiso-kredituari, eta 370.875 euro 2020ko konpromiso-kredituari.

Diru laguntzak emateko prozedura norgehiagoka-prozedura izango da.

 • a) Banaka baloratuko da ibilbide bakoitza.
 • b)Behin-behineko ebazpenaren proposamena.
 • c)Lanbideren web-orrian (www.lanbide.euskadi.eus) argitaratuko da, eta 5 egun balioduneko epea emango da erakunde interesdunek, LAN-F aplikazio informatikoaren bidez, alegazioak egiteko edo eskabideari uko egiteko.
 • d)Alegazioak aztertu ondoren, ebaluazio-batzordeak behin betiko ebazpen-proposamena prestatuko du.

Lanbideko Zuzendari Nagusia:

Behin betiko ebazpena Lanbideren web-orrian argitaratuko da: www.lanbide.euskadi.eus

Ordainketa-modua:

Emandako diru-laguntza hiru zatitan ordainduko da prestakuntza-ibilbide bakoitzeko, era honetan:

 • a) Lehen ordainketa, lehen prestakuntza-blokeari dagokion %50, lehen prestakuntza ekintza hasitakoan. Aurreratutako ordainketa 180.303.63€-tik gorakoa bada, ziurtagiri bat aurkeztu beharko da aldez aurretik, EAEko Diruzaintza Nagusian aurreratzen den zenbatekoari dagokion bermea abala edo finantza aurkeztu izanarena. Abalaren eredua Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emango du.
 • b) Bigarren ordainketa, lehen blokearen diru-laguntzaren likidazioaren zenbatekoa gehi bigarren blokeari emandako diru-aguntzaren %50, lehen blokea 3.9 artikuluan aurreikusitako epeen barruan likidatutakoan, eta 18. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz justifikatuta. Aurreratutako ordainketa 180.303.63€-tik gorakoa bada, ziurtagiri bat aurkeztu beharko da aldez aurretik, EAEko Diruzaintza Nagusian aurreratzen den zenbatekoari dagokion bermea abala edo finantza aurkeztu izanarena. Abalaren eredua Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emango du.-
 • c) Hirugarren ordainketa, bigarren blokea amaitu eta likidatu ondoren, dagokion diru-laguntzaren gainerakoagatik, bigarren blokeko prestakuntza-ekintza guztiak 3.9 artikuluan aurreikusitako epeen barruan amaitu ondoren eta 18. artikuluan aurreikusitakoari jarraikiz justifikatuta.

Informazio gehigarria

Erakunde eta zentro eskatzaileak baloratzeko irizpideak, 2017ko deialdian aplikatzekoak

Nori dago zuzenduta


Betekizunak

 • Prestakuntza-ibilbide bakoitzaren barne dauden Profesionaltasun-ziurtagiri bat gutxienez deialdi hau argitaratu aurretik egiaztatuta egon beharko da.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta haren erakunde autonomiadunek emandako izaera bereko leguntzen edo diru-laguntzen esparruan edozein itzulketa-edo-zigor-prozedura amaituta egotea.

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zigor-prozeduraren eraginpean ez egotea.

 • Pertsona edo erakunde eskatzaileak ez izatea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor- edo administrazio-arloko zehapenik; eta, ez egotea laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duten lege-debekuen eraginpean, beren beregiko erreferentzia egiten zaielarik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuei.

 • Ez dagoela berreskuratze-agindu baten zain, Europar Batasunak diru-laguntza bat ilegal eta merkatu komunaren bateraezin gisa deklaratu duen aurretiazko erabaki baten ondoren.

 • Diru-laguntzen onuradun izateko, azaroaren 17ko 38/2003 lege orokorrean, diru-laguntzei buruzkoan, aurreikusitako inguruabarren batean sartuta ez egotea.

 • Baliabide pertsonalak eta materialak edukitzea

 • Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak betetzen direla egiaztatzeko

 • Eskaerak betetzen ditu diru-laguntza erregulatzeko arauan eskatzen diren baldintzak.

 • Prestakuntza-ibilbide bakoitzaren barne dauden gainerako Profesionaltasun-ziurtagirien eta oinarrizko zaharkako gaitasunen espezialitateetako egiaztatzea edota izen-ematea lehenengo prestakuntza-ekintza hasi aurretik egin beharko da.

Erakundeak


Deitzen duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Ebazten duen erakundea

 • Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua > Lanbideko Zuzendari Orokorra - Euskal Enplegu Zerbitzua

Kontaktu-informazioa


Herritarrei Arreta emateko Zerbitzua: 945 160 600 / 630305452

Erakundeei eta Enpresei Arreta emateko Zerbitzua: 945 160 601

Kodea

10804

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztea


Eskaerarekin batera ekarri beharreko dokumentazioa:

 • a) Eskaera egiten duen erakundearen legezko ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena. Bertan, diru-laguntza eskatzen duten prestakuntza-ekintzak egiteko giza baliabideak eta materialak dituztela bermatuko dute, edo diru-laguntzaren esleipenaren ondoren horiek izateko konpromisoa hartu beharko dute, prestakuntza-ekintzak hasten direnerako. Gainera, prestakuntza-ekintzak egiteko erakundeak dituen edo izango dituen istalazioak zehaztuko dira, prestakuntza-ekintzak egiteko erabiliko direnak.
 • b)Erakunde eskaintzailearen identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.
 • c)Diruz laguntzea nahi den prestakuntza-proiektua.

Aplikazio honetarako sarbiderik ez duten erakundeek edo enpresek Lanbideren web-orriaren bidez eskatu ahalko dute.

Ebazpena eta errekurtsoak


Ebazteko epea

Behin betiko ebazpena eman eta jakinarazteko gehieneko epea lau hilabetekoa da, eskaerak aurkezteko lehen egunetik zenbatuta. Ebazpen bat espresuki jakinarazi gabe epe hori igarotzen bada, eskaera ukatu dela ulertuko da.

Diru-laguntza emateko modua

Lehiaketa

Isilbidearen ondorioak

Gaitzetsiak

Ebazpena emana

Hirugarrenaren datuen alta edo aldaketa Ogasun eta Finantza Saileko erregistroan


Administrazioak laguntzak eta diru-laguntzak ordaindu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren datu-basean sartuta egon beharko duzu.

 1. Bete itzazu eskatutako inprimakiak, inprimakirik badago.
 2. Presta ezazu eskatutako dokumentazioa formatu digitalean.
 3. Sartu zaitez tramitazio elektronikorako aplikaziora. Identifikazio elektronikorako bitarteko bat izan behar duzu.